• Zeewolde zit met de huidige grondprijzen in een moeilijke en onwillige markt. De VVD wil de grondexploitaties frequent actualiseren, zodat de grondprijzen concurrerend blijven met ons omringende gemeentes.
 • De VVD vindt dat er nu eindelijk een voorstel voor de vitalisering en herinrichting van het bedrijventerrein Schepenveld moet komen, uiteraard in samenspraak met betreffende ondernemers.
 • De VVD wil dat dit terrein beschikbaar blijft voor ondernemers. De relatieve kleinschaligheid van Schepenveld leent zich bij uitstek voor kleinschalige nieuwe economie (bijvoorbeeld dienstverlening) en combinaties van detailhandel en business-to-business.
 • De VVD wil dat de gemeente een proactieve rol vervult in het faciliteren van nieuwe, flexibele en toekomstgerichte mogelijkheden om bedrijven met internetverkoop als basis onderdak te bieden op bedrijfsterreinen.
 • De VVD wil de lasten voor ondernemers beperken en dat betekent dat de belastingen met ten hoogste de inflatiecorrectie worden verhoogd.
 • De VVD is voor een verlenging van de geldigheidsduur van vergunningen en andere documenten. Gedetailleerde regels, overbodige vergunningen, papierwerk en trage, niet op elkaar afgestemde procedures, belemmeren ondernemers in het ondernemerschap. De VVD vindt dat alles wat de gemeente zelf in huis heeft aan informatie of zelf eenvoudig kan opvragen (zoals een uittreksel van de Kamer van Koophandel) niet meer ingeleverd hoeft te worden. Daarnaast moeten gemeentelijke regels periodiek (jaarlijks) worden opgeschoond om overbodige, tegenstrijdige, niet-nuttige en niet-handhaafbare regels te schrappen.
 • Automatische goedkeuring van (vergunningsaanvragen) zijn goede instrumenten tegen bureaucratie en niet tijdig antwoorden.
  De gemeente Zeewolde heeft een voorbeeldfunctie en betaalt haar rekeningen dus binnen dertig dagen.
 • De VVD wil initiatieven in de regio, zoals bijvoorbeeld de Floriade in Almere, ondersteunen. Dit biedt kansen voor het bedrijfsleven in Zeewolde.
 • De gemeente Zeewolde gaat gebruik maken van de nieuwe mogelijkheden om aanbestedingen in kleinere stukken op te delen zodat ook de kleine (Zeewolder) ondernemer kans maakt op werk van de gemeente Zeewolde.
 • De VVD wil een mogelijkheid tot zondagsopenstelling voor alle supermarkten tussen 12.00 en 19.00 uur. Op initiatief en voordracht van de overige winkeliers in Zeewolde kunnen er koopzondagen georganiseerd worden.
 • De VVD is voor ruim en vrij parkeren. In het nieuwe bestemmingsplan centrum moet er ruimte zijn voor voldoende permanente parkeerplaatsen in het centrum. Dat betekent dat ten minste het huidige niveau beschikbaar moet zijn. Dit is inclusief de tijdelijke parkeerplaatsen aan de Gouwzee.
 • De VVD stimuleert de samenwerking tussen centrumondernemers en vastgoedeigenaren op het gebied van marketing, inrichting en website om zo meer beleving te bieden aan de winkelende consumenten.
 • Een passieve rol past niet en daarom moet de gemeente meer invloed uitoefenen op projectontwikkelaars en vastgoedeigenaren over bijvoorbeeld tijdelijke invullingen van winkelpanden om de levendigheid in het centrum te bevorderen, die ook in het belang is van deze vastgoedpartijen. Daarnaast kan de gemeente haar invloed aanwenden om in overleg met de verschillende partners te zoeken naar mogelijkheden voor een nieuwe invulling van leegstaande panden.
 • De VVD wil de ontwikkeling van Luchthaven Lelystad laten plaatsvinden binnen de strenge normen voor milieu en geluid.
 • Voorwaarde voor de ontwikkeling van Luchthaven Lelystad is een goede vierbaans ontsluiting die aansluit op de Rijkswegen. Dat betekent dat de Gooiseweg met voorrang verder verdubbeld moet worden.
 • De VVD wil dat de gemeente haar bedrijfsvoering alleen op die plekken verduurzaamt waar dat bedrijfseconomisch rendabel of gelijk is.
 • Duurzaamheid is niet alleen van toepassing op energie, maar ook op milieu en economische duurzaamheid.
 • De VVD kijkt uit naar de plannen van de windmoleneigenaren om de huidige windmolens te vervangen door grotere windmolens. De VVD is voor verdere opschaling van de windmolenparken mits op gepaste afstand van de dorpskern. Daarnaast mag de ontwikkeling van de Luchthaven Lelystad niet worden beperkt.
 • De VVD vindt dat er jaarlijks minimaal één groot (water)sportevenement naar Zeewolde moet komen. Initiatieven zoals bijvoorbeeld het waterspektakel moeten worden ondersteund.
 • De VVD vindt toeristenbelasting alleen gerechtvaardigd als deze daadwerkelijk wordt gebruikt voor de instandhouding van het toerisme. In Zeewolde wordt deze belasting gedeeltelijk ingezet om de begroting sluitend te maken. De VVD vindt dit niet gerechtvaardigd naar de ondernemers en de toeristen, en wil zodoende de toeristenbelasting verlagen en daarmee meer in lijn brengen met het tarief van de ons omliggende gemeenten. Over de besteding van de toeristenbelasting legt de gemeente jaarlijks verantwoording af. Binnen vier jaar wordt de toeristenbelasting hoofdzakelijk ingezet voor faciliteiten en activiteiten die het toerisme en recreatie in Zeewolde en op het Randmeer vergroten.
 • De gemeente moet recreatieve ondernemers niet hinderen met regels over bijvoorbeeld voor- en naseizoen.
 • De VVD wil een herstel van de faciliteiten bij de lagune op het strand
 • (Agrarische) ondernemers moeten hun activiteiten in het gehele buitengebied kunnen combineren met nevenactiviteiten.
 • Een aantrekkelijk winkelcentrum trekt toeristen aan en is van toegevoegde waarde voor de eigen inwoners.
 • Het VVD-initiatief om de pont tijdens de zomermaanden vanuit de haven te laten vertrekken dient navolging te krijgen. De VVD wil de pont de gelegenheid bieden om in de zomermaanden een extra vaart uit te voeren naar Harderwijk om toeristen vanuit Harderwijk een dagje naar Zeewolde te halen.
 • Recreatie mag altijd in de natuur en recreatieve ondernemers moeten hun bedrijf kunnen uitbreiden. Mocht de natuur hier aantoonbaar schade van hebben kan de ondernemer dit elders compenseren.
 • De VVD wil dat de sluis van de Blauwe Diamant naar het Wolderwijd wordt aangelegd. De bewoners van de Polderwijk hebben met deze plannen rekening gehouden bij de aankoop van hun woning.
 • De VVD wil een kwalitatief goede toiletvoorziening in het centrum. Deze is ook toegankelijk voor mensen die afhankelijk zijn van een rolstoel of andere hulpmiddelen.
 • De niet-agrarische (woon)functie in het buitengebied (als gevolg van schaalvergroting en door vrijkomende erven) mag geen belemmering vormen voor de gewone agrarische bedrijfsvoering. De vrijkomende woning kan de bestemming ’plattelandswoning‘ krijgen waardoor wonen voor niet-ondernemers in het buitengebied mogelijk wordt gemaakt.
 • Agrarische ondernemers moeten hun activiteiten (ook in het kerngebied) kunnen combineren met nevenactiviteiten op het gebied van recreatie en toerisme, natuurbeheer of andere bedrijvigheid. Bestemmingsplannen moeten daarvoor de ruimte bieden.
 • De VVD wil ook voor de agrarische sector geen extra gemeentelijke regels op landelijke en Europese regelgeving; wettelijk minimum is gemeentelijk maximum. Dus geen bemoeienis van de gemeente met bijvoorbeeld erfbeplanting.
 • De VVD vindt dat mensen en ondernemers in het buitengebied van Zeewolde binnen vier jaar aangesloten moeten zijn op een snelle internetverbinding. Hiervoor worden de beschikbare Europese gelden met voorrang ingezet.
 • De VVD wil geen onnodige onttrekking van land- en tuinbouwgebieden voor ‘natuurontwikkeling’.
 • Het armoedebeleid moet volgens de VVD als doel hebben dat mensen zo snel mogelijk van een uitkeringssituatie naar een betaalde baan gaan.
 • Een eigen onderneming starten kan ook een manier zijn om uit een uitkering te komen. De VVD wil dit stimuleren maar het mag niet verzanden in veredeld hobbyisme op kosten van de overheid.
 • De VVD wil dat mensen die een bijstands- of andersoortige uitkering krijgen verplicht een opleiding volgen of geschikte werkzaamheden uitvoeren terwijl de gemeente hen begeleidt naar een betaalde baan.
 • Fraude met uitkeringen is diefstal. Onterecht betaalde uitkeringen moeten tot op de laatste cent worden teruggevorderd, bovenop de boete die wordt opgelegd. Fraude met uitkeringen wordt onder meer bestreden door verschillende bestanden actief met elkaar te vergelijken.