• De VVD vindt dat het wegennet zo ingericht dient te zijn dat de doorstroming van het verkeer optimaal is. De Nijkerkerweg (tot de A28) en de Gooiseweg (tot de A27) moeten daarom versneld verdubbeld worden. Ook de Nijkerkerbrug dient verbreed te worden om een flessenhals op dit traject te voorkomen.
 • De VVD vindt dat het aantal drempels en (tijdelijke)verkeersborden in Zeewolde moet worden verminderd.
 • De VVD wil dat er een intercitybus komt op de route Zeewolde Almere en de route Zeewolde Harderwijk.
 • Door te weinig parkeerfaciliteiten bij de hockey- en voetbalvelden ontstaan er vooral op zaterdag regelmatig onveilige verkeerssituaties. De VVD wil daar extra parkeergelegenheid creëren door bijvoorbeeld te werken met de zogeheten ‘grastegels’ in de bermen aan de sportzijde van de weg.
 • De VVD bevordert de verkeersveiligheid door vooral in de buurt van scholen en met medewerking van relevante partners en ouders een veilige omgeving (schoolzones, veilige oversteekplaatsen en veilige fietsroutes) te creëren.
 • De VVD vindt dat fietsers prettig en veilig door de gemeente moeten kunnen rijden. Daarbij horen naast goede fietsroutes, eenduidig beleid bij rotondes en fietsoversteekplaatsen ook voldoende stallingruimtes voor fietsen (in het centrum, bij de bushaltes, bij scholen, andere gemeentelijke gebouwen en bij de bedrijventerreinen)
 • De VVD vindt dat de kwaliteit van de wegen in het buitengebied moet worden verbeterd. Door de bestaande wegen eenmalig te verbeteren en in lijn te brengen met de huidige vervoersbewegingen, zal er minder frequent onderhoud gepleegd hoeven te worden. Bijgevolg kunnen ook de jaarlijkse onderhoudskosten dalen.
 • De VVD wil dat beplanting langs de wegen geen schade kunnen toebrengen aan het asfalt. Het aanhouden van een ruimere afstand tot het wegdek bij het aanplanten van bomen (of kiezen voor andere soorten) is noodzakelijk zodat onnodige schade voorkomen wordt en daardoor minder geld nodig is voor schadeherstel.
 • Grootschalige ontwikkelingen in het buitengebied (zoals bijvoorbeeld de woonvoorziening voor arbeidsmigranten aan de Bosruiterweg) vraagt een veilige verkeersroute. De VVD wil dat met de komst van een hotel voor 600 arbeidsmigranten de bosruiterweg wordt verbreed naar twee normale rijstroken. De huidige B-weg is ongeschikt voor het te verwachten aantal verkeersbewegingen en zal ten koste gaan van de verkeersveiligheid.
 • Particulier opdrachtgeverschap en vraaggericht bouwen wordt sterk gestimuleerd. Daar moeten voldoende vrije kavels tegen redelijke prijzen beschikbaar voor zijn.
 • De VVD vindt dat er voldoende starterswoningen in Zeewolde moeten zijn. Veel jongeren verlaten Zeewolde, de VVD wil deze groep graag behouden voor het dorp en dus zorgen dat er ook voor hen voldoende woningen beschikbaar zijn.
 • De VVD wil dat inwoners van Zeewolde makkelijk en snel kunnen zien welke mogelijkheden zij hebben om hun woningen te vergroten, te verbouwen of een tuinhuis te plaatsen. De actuele regels hiervoor, vastgelegd in het bestemmingsplan, dienen digitaal beschikbaar te zijn.
 • De VVD wil de welstandscommissie afschaffen en een ruimer (vrijer) beleid voeren op dit gebied.
 • Het huidig beleid met betrekking tot permanent wonen op recreatieterreinen dient gecontinueerd te worden.
 • Er is behoefte aan zorg in en nabij de woning. De VVD wil ruimte geven aan nieuwe concepten en initiatieven, zoals bijvoorbeeld kangoeroewoningen. De VVD vindt dat ook in woonwijken plaats moet zijn voor kwetsbare groepen.
 • De VVD is een voorstander van huisvesting op maat. Te denken valt aan nieuwe woonvormen voor ouderen of andere specifieke doelgroepen.
 • De VVD wil dat vergunningen voor het huisvesten van seizoenarbeiders bij agrariërs worden gecontinueerd ondanks de komst van het hotel voor arbeidsmigranten.
 • Ook de bestemmingsplannen voor de woongebieden dienen meer flexibiliteit te bieden zodat de mensen hun eigen keuze kunnen maken.
 • De VVD wil de kwaliteit van  het openbaargroen verbeteren. Van anoniem saai openbaargroen willen we naar uitbundig bloeiende en kleurrijke beplantingen.
 • De VVD vindt een schone wijk belangrijk voor de leefbaarheid van de buurt en het welzijn van onze inwoners.
 • De VVD is van mening dat inwoners zelf (mede)verantwoordelijk zijn en een belangrijke bijdrage kunnen leveren in het onderhouden en schoonhouden van hun tuin en straat. De gemeente is verantwoordelijk voor de openbare ruimte.
 • De VVD wil vervuiling van de wijken voorkomen. Hondenpoep, zwerfvuil, vervuiling rondom afvalcontainers, graffiti en andere overlast wordt aangepakt en vernielingen worden snel hersteld. Waar mogelijk worden de kosten verhaald op de veroorzaker.
 • Ook honden zijn welkom in Zeewolde. De hondenuitlaatkaart dient geactualiseerd te worden. Buiten de uitlaatzones zijn de hondenbezitters verantwoordelijk voor het opruimen van de uitwerpselen.
 • De gemeente is verantwoordelijk voor afvalinzameling en –verwerking. Dit moet op een goede en tegen een zo laag mogelijke prijs worden gedaan.
 • De VVD vindt dat het centrum in het weekeinde vaker schoongemaakt moet worden. Inzet van een kauwgomzuiger is hierbij een welkome aanvulling.
 • Voor inwoners die een grotere container voor het groen afval willen wordt deze mogelijkheid geboden.