• Politie en brandweer in Zeewolde moeten 24 uur per dag beschikbaar zijn.
 • De VVD streeft naar een in het dorp gestationeerde ambulancepost. Er wordt actief samenwerking gezocht in de regio om bijvoorbeeld de aanrijtijden naar de Eemhof te garanderen.
 • Instrumenten zoals gebiedsverboden worden breder ingezet om geweld of overlast tegen te gaan. Zo worden panden en woonhuizen die verhuurd worden voor de wietteelt na ontmanteling een periode gesloten (ook voor eigenaren en verhuurders).
 • De mogelijkheden van de wet BIBOB worden actief toegepast om criminelen te weren uit Zeewolde.
 • De gemeente stimuleert een koppeling tussen onderwijs, welzijn, cultuur, zorg en sport om probleemgedrag van jongeren zo vroeg mogelijk te signaleren.
 • De burgemeester moet instrumenten gebruiken om overlast tegen te gaan, bijvoorbeeld door overlastgevers voor een bepaalde periode op een ‘zwarte lijst’ te plaatsen (waardoor zij één of meerdere horecagelegenheden niet meer in mogen) of in het geheel de toegang tot een gebied te ontzeggen. Bij de inzet van instrumenten hoort ook strikte handhaving.
 • Woninginbraak is voor bewoners een ingrijpende gebeurtenis en is een grote inbreuk op de persoonlijke levenssfeer. Bovendien levert het een gevoel van onveiligheid op bij bewoners. Voor de VVD heeft de bestrijding van woninginbraak dan ook hoge prioriteit. De gemeente dient het Politiekeurmerk te omarmen en toe te zien op een zo goed mogelijke naleving ervan. Dit betekent dat de gemeente actief afspraken maakt met alle stakeholders over rollen, taken en verantwoordelijkheden. Daarnaast worden burgers continu voorgelicht over wat zij zelf kunnen doen om de kans op woninginbraak zo klein mogelijk te maken. Ten slotte zijn ook bedrijfsinbraken een continu aandachtspunt.
 • Onze brandweer is sterk afhankelijk van vrijwilligers; zij zijn onmisbaar bij het bestrijden van branden en bij andere hulpverlening. Vrijwilligersmanagement en overleg met werkgevers van deze brandweervrijwilligers moeten een hoge prioriteit krijgen.
 • Door de regionalisering van de brandweer komt de aansturing van de brandweerkorpsen meer op afstand van de gemeenten. Dit mag wat de VVD betreft niet ten koste gaan van de motivatie van lokale vrijwilligers.
 • Strikte scheiding tussen gemeentelijke inkomsten en uitgaven. Structurele uitgaven dekken met structurele middelen: incidentele meevallers qua inkomsten mogen niet worden gebruikt voor structurele extra uitgaven.
 • De VVD wil een sluitende begroting. Daarnaast moet voor onze inwoners duidelijk zijn waar belastinggeld aan wordt besteed.
 • Transparantie betekent ook dat er bij noodzakelijke bezuinigingen voor de VVD geen enkele uitgavenposten van de gemeente onbespreekbaar is.
 • De VVD wil taken uitbesteden of samen met andere gemeenten uitvoeren als daarmee (op termijn) voordeel wordt behaald.
 • De VVD is voor zo laag mogelijke tarieven voor leges en vergunningen. Dit betekent dat de tarieven ten hoogste kostendekkend zijn.
 • De VVD is voor minder regels. Overbodige regels ontstaan vaak omdat een eenmaal ingevoerde regel het eeuwig leven lijkt te hebben. De VVD wil dat tegengaan door voortaan bij iedere nieuwe regel vast te leggen hoe lang deze geldig is.
 • De VVD staat voor een dienstbare gemeente. De VVD vindt een digitaal loket dat 24 uur per dag open is vanzelfsprekend. De bereikbaarheid voor vragen in het gemeentehuis moet verruimd worden. De diensten en producten die de gemeente aanbiedt hebben een scherpe prijs/kwaliteit verhouding.
 • De VVD is tegen de verbouw van het gemeentehuis. In deze tijd van financieel economische crisis is het onverantwoord om grote bedragen hieraan uit te geven. Daarbij komt dat het nog niet duidelijk is hoe de omvang van het ambtelijk apparaat er in de toekomst uit zal gaan zien. Onderhoud aan het gemeentehuis kan worden gefinancierd uit de jaarlijkse reservering voor grootonderhoud.
 • De VVD wil inzichtelijk maken welke overheidsgebouwen (ook tijdelijke locaties) de komende periode noodzakelijk zijn om de dienstverlening te kunnen garanderen. Gebouwen of ruimten die niet meer nodig zijn dienen zo snel mogelijk te worden afgestoten.
 • Gezien de belangrijke ontwikkelingen in de regio, zoals de mogelijke opschaling van de provincie Flevoland tot Randstadprovincie, de schaalsprong Almere, de ontwikkeling van de Luchthaven Lelystad, is het van groot belang dat het bestuur van de gemeente Zeewolde goed zichtbaar in de regio is.