Beste lezer,

Belofte maakt schuld, dus in vervolg op de nieuwsbrief van september kunnen wij u berichten dat deze maand de renovatie van het  gemeentehuis  inderdaad in de raad aan de orde is geweest, net als de programmabegroting de belastingverordeningen en het wegenbeheersplan.  Verder hebben we in oktober andere onderwerpen aan de orde gehad in de commissies zoals de herziening grondexploitatieberekeningen Polderwijk, beleidsnota en uitvoeringsprogramma evenementen 2015-2019, “Het bruist in Zeewolde”.

Over de herziening grondexploitatieberekeningen Polderwijk hebben wij onze zorgen geuit over zogenaamde winstwaarschuwing die in dit raadsvoorstel is gedaan. Over evenementen heeft de fractie er alle vertrouwen in dat dit beleid de naam van haar nota eer aandoet!

De zaal was bij de raadvergadering behoorlijk gevuld maar voor deze gelegenheid heeft de heer Van de Hoeven gemeend de raad niet meer in persoon te hoeven toespreken. Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen, heeft hij in de raadsvergadering van september wel  ingesproken. De verbouwing van het gemeentehuis was hiermee weer een meer lokale aangelegenheid geworden.

Belastingverordeningen 2016
Over de belastingverordeningen kunnen we heel kort zijn; we konden daarmee instemmen. Met name ook omdat hiermee het eerdere besluit over ondermeer de gedifferentieerde toeristenbelasting uitgevoerd gaat worden. De fractie van de VVD is tevreden met de implementatie ervan.

Over de afvalstoffenheffing hebben we onze zorg uitgesproken met betrekking tot de kosten van de afvalstoffeninzameling welke in 2016 fors hoger liggen dan in 2015. In 2016 moet de bestemmingsreserve in zijn geheel worden gebruikt om het tekort te dekken. Voor nu geen beslispunt, maar hier zullen we duidelijk een vinger aan de pols houden. Zeker ook wanneer we in september 2016 het masterplan afval mogen verwachten.

Wegenbeheersplan
Verkeersveiligheid en bereikbaarheid, voor onze fractie belangrijke kaders, komen terug in het wegenbeheersplan. Hierin is deels sprake van voortgezet beleid. Ten opzichte van het oude Wegenbeheerplan is de belangrijkste toevoeging in het voorliggende Wegenbeheerplan 2015-2019 het element van de rehabilitatiekosten. Als jonge gemeente met relatief veel wegen in het buitengebied die ook nog eens in dezelfde periode zijn aangelegd, krijgen wij in een aantal jaren de hoge kosten voor groot onderhoud en rehabilitatie van de wegen voor de kiezen. Het wegenbeheersplan voorziet in de financiële onderbouwing. We begrijpen dat er financieel een tandje bijgezet moet worden en steunen het voorstel om de jaarlijkse toevoeging aan de voorziening te verhogen met € 400.000, ook al realiseren we ons dat dit op termijn wellicht onvoldoende is.

Programmabegroting 2016-2019
Over de programmabegroting zelf was weinig te doen. De begroting ziet er in grote lijnen gedegen, compleet en overzichtelijk uit. Wel komen in de begroting ook de risico’s naar voren in een aparte paragraaf. De fractie deelt de zorgen die in deze paragraaf worden beschreven zoals bijvoorbeeld de veranderingen in het Besluit, begroting en verantwoording en de invoering van de vennootschapsbelasting op ondernemersactiviteiten door overheidsinstellingen. Hoe groot en reëel dat risico eigenlijk is, is niet duidelijk. Het staat in ieder geval op de radar.

Dan de decentralisaties in het sociaal domein. Deze staan niet uitgebreid in de begroting. De fractie begrijpt dat dat lastig is, omdat niet alle gevolgen al financieel in kaart te brengen zijn. Bij dit onderwerp blijft de VVD-fractie zorgen houden. De afspraak staat om dit binnen budget te doen met een reserve van bijna 1 miljoen voor de zachte landing. Hopelijk hebben we zo spoedig mogelijk ook zicht of dit inderdaad gerealiseerd kan worden.

Renovatie gemeentehuis
De verbouwing van het gemeentehuis heeft jammer genoeg ook landelijk een hoop stof doen opwaaien, en dan zijn we nog niet eens echt begonnen! Het definitief ontwerp zoals dat voorlag had nog 2 extra opties in zich om zowel de raadszaal als ook de publieksruimte aan te pakken aanvullend op ons eerste verzoek om een sobere en doelmatige verbouwing.

De fractie is van mening dat niet per se het bedrag dat is uitgetrokken “opgemaakt” hoeft te worden. Met andere woorden als het voor minder kan, dan zou dat ook moeten, dus niet per se het budget opmaken. Dat betekent dat we bij onze oorspronkelijke opdracht blijven, sober en doelmatig, dus zonder de raadzaal en publieksruimte, maar wel inclusief de ontvlechting van de kazerne en het digitaal maken van de raadzaal. Als er dan nog over is, dan kan dat mooi terug naar de algemene reserve. De opties publieksruimte en raadzaal zijn dan ook middels een mede door ons ingediend amendement uit het voorstel gehaald.

Daarnaast is de fractie van de VVD van mening dat ook zonder de raadzaal en de publieksruimte het plan niet binnen de financiële kaders blijft als je kijkt naar de initiële investering. Echter de overschrijding is zo beperkt en voor wat betreft de jaarlijkse lasten voldoet deze wel aan de kaders, dat we hebben gemeend met een stemverklaring in te stemmen met het plan.

Komende maand wordt wederom een maand om te volgen, het AZC, de sportnota en de atletiekbaan staat op het menu. De volgende nieuwsbrief volgt medio december, na de voor dit jaar laatste raadsvergadering op 10 december. U bent vanzelfsprekend van harte welkom in de raadszaal.

 

Met vriendelijke groet,

Angela Huckriede

Fractievoorzitter VVD Zeewolde