Beste lezer,

In de septembermaand heeft u al een nieuwsbericht ontvangen over het AZC. De fractie is van mening dat ze niet kan instemmen met het verzoek voor 900 tot 1500 asielzoekers op de Bosruiterweg. De fractie heeft zorgen over de opvang van 600 mensen naast de huisvesting van arbeidsmigranten. Wij vinden echter het in stand houden van de gemeentelijke randvoorwaarden richting het COA van groot belang en stemmen om die reden in met de komst van een AZC met dit aantal mensen op deze locatie. Wel zullen we zoals gezegd de verdere ontwikkelingen kritisch volgen en de randvoorwaarden nauwgezet bewaken.

Verder hebben we in september andere spannende onderwerpen aan de orde gehad in de commissies en in de raad. Met zaken als de Woonvisie, de zomerprogrammanota, renovatie van het gemeentehuis en de verbeelding. De zaal was bij de raadvergadering behoorlijk gevuld en er was voor de gelegenheid ook nog een inspreker. De oude brandweerkazerne hoefde geen dienst te doen deze avond, maar de lokale Omroep Zeewolde was wel van de partij.

Woonvisie

VVD Zeewolde WoonvisieOp 8 april 2015 is de Woonvisie al uitgebreid behandeld in de commissie Ruimte en Wonen. Toen al waren de reacties overwegend positief echter het leek niet juist om deze vast te stellen zonder deze nog ter visie te leggen. Alle belanghebbenden waren in het voortraject reeds betrokken bij het opstellen van de Woonvisie, maar toch….Het ter inzage leggen heeft echter geen reacties opgeleverd. Een bevestiging dat er sprake is van een inhoudelijk goede en breed gedragen Woonvisie, met complimenten aan onze wethouder. In afgelopen raadsvergadering is de Woonvisie zelfs als hamerstuk vastgesteld!

Zomerprogrammanota

In de commissie Bestuur en Middelen is de Zomerprogrammanota behandeld en uiteindelijk vastgesteld. De fractie heeft hierbij haar zorgen uitgesproken over het toegenomen tekort op de begroting. Zoals u van ons mag verwachten, zullen we de ontwikkelingen kritisch blijven volgen.

Renovatie gemeentehuis

VVD Zeewolde gemeentehuisVoor mijn eerste optreden als fractievoorzitter, was het betoog vanzelfsprekend goed voorbereid echter ik had niet vermoed dat dat deze avond geheel niet aan de orde zou komen. Al bij punt 3 (dus na de opening en vragen van raadsleden) was de inspreker aan de beurt. Het betrof architect de heer K. van der Hoeven en hij heeft zijn inspreektijd gevuld met ongezouten commentaar op de ontwerpen zoals voorgesteld en als klap op de vuurpijl het in twijfel trekken van de naam en faam van Korfker architecten, de rechtmatigheid van hun uitingen en de werkbaarheid van hun ontwerp. Gelukkig was ook de heer H. Korfker aanwezig en vanzelfsprekend hebben we hem in de gelegenheid gesteld om te reageren. Echter gezien de zorgvuldigheid die het proces nodig heeft, is besloten om dit agendapunt aan te houden tot volgende vergadering zodat de aantijgingen onderzocht kunnen worden en we in oktober wel inhoudelijk aan de slag kunnen over de renovatie. Volgende maand dus meer!

 

Angela Huckriede

Fractievoorzitter VVD Zeewolde