Beste lezer,

In deze laatste nieuwsbrief van het jaar treft een weer enkele highlights van de afgelopen maand aan.

Starthandeling Fase 2 verbreding Gooiseweg
Op 3 december heb ik met Gedeputeerde Jaap Lodders de starthandeling verricht voor de 2e fase van de verdubbeling van de Gooiseweg. Het gaat hierbij om het traject tussen het Trekkersveld en de Ganzenweg.

Bestemmingsplan Trekkersveld en Horsterparc
Het bestemmingsplan Trekkersveld en Horsterparc waarin enkele regels zijn versoepeld, is als ‘hamerstuk’ aangenomen in de gemeenteraad.

Prestatie-afspraken met woningbouwcorporatie Woonpalet
Met Woonpalet zijn op 15 december de prestatieafspraken voor het komend jaar vastgelegd. Prestatie-afspraken gaan bijvoorbeeld over de omvang van de woningvoorraad van Woonpalet.  2016 is een overgangsjaar naar vernieuwde prestatie-afspraken. De woningbouwcorporatie moet in de loop van de 2016 een zogenaamd ‘bod’ uitbrengen op de gemeentelijke Woonvisie die eerder dit jaar door de gemeenteraad werd vastgesteld. Daarmee geeft de corporatie aan welke bijdrage zij kan leveren aan de uitvoering van de Woonvisie.

Ontwikkeling AZC
Deze week is er tussen de Gemeente Zeewolde en de SSBZ (schoolbestuur openbaar openbaar onderwijs) een convenant ondertekend waarin de afspraken over primair onderwijs op het AZC geregeld zijn. Eén van de randvoorwaarden – zoals ook opgenomen in de bestuursovereenkomst met het COA – is dat primair onderwijs op de AZC-locatie plaatsvindt. De gemeente is wettelijk verantwoordelijk voor de onderwijshuisvesting. Een ander belangrijk punt is de kostenneutraliteit, zowel voor het schoolbestuur als de gemeente. De gemeente zorgt voor een financieel vangnet en hulp bij de opstart van de ACZ-school mochten de rijksmiddelen daarin voor de school niet toereikend zijn. De gemeente zal die eventuele kosten weer verhalen bij het COA, omdat de gemeente in de bestuursovereenkomst met het COA ook heeft afgesproken dat de komst van het AZC naar Zeewolde voor de gemeente kostenneutraal moet zijn. Zoals ook in de vorige nieuwsbrief aangegeven kunt u de actualiteit over het AZC volgen via de website van de Gemeente Zeewolde http:/www.zeewolde.nl/bestuur/asielzoekerscentrum
Inmiddels heeft het COA aangegeven dat de opening van het AZC naar verwachting begin februari 2016 zal plaatsvinden (was begin januari).

1e boom Oosterwold
In Oosterwold (gebiedsontwikkeling Almere-Zeewolde) werd deze week een mijlpaal bereikt. Voor de eerste iniatiefnemers was 16 december de dag dat de kaveloverdracht plaatsvond. Ter ere daarvan werd door het bestuurlijk overleg Oosterwold en de initiatiefnemers een tweetal bomen geplant. Oosterwold is een bijzonder project waar initiatiefnemers met een beperkt aantal planologische spelregels zelf aan de slag gaan om hun woonwens te realiseren. Het is een voorbeeldproject in het kader van de toekomstige Omgevingswet. Bestuurders, bedrijven en iniatiefnemers werken al in de geest van deze wet.

Centrum
De 10e editie van Zeewolde Winterworld op het kerkplein is een feit. Ik werd gevraagd de officiële openingshandeling doen door met een hengel een ijsmuts van een nieuw kunstwerk (de ijsmeester) te vissen. Winterworld zorgt weer voor ruim twee weken vertier in hartje centrum. Naast de speciale koopavonden en de kerstmarkt is de ijsbaan een mooie publiekstrekker en prachtig voor de sfeer in het dorp.

Ik wens u fijne feestdagen, een gelukkig en succesvol nieuwjaar! Daarnaast hoop ik u de komende weken te ontmoeten bij een van de vele evenementen, zoals het fluitketelschuiven, de nieuwjaarsduik en natuurlijk de kerstboomverbranding.

Met hartelijke groet,
Wim van der Es