• De VVD is voorstander van het decentraliseren van zorgtaken naar gemeenten. Het uitgangspunt dat de VVD hanteert is dat de gemeente regievoerder is, en dat niet het aanbod van zorgproducten maar de cliëntvraag naar zorg centraal staat.
 • Het inkoopbeleid rondom de zorg is gericht op kwaliteit van zorg. Is de aanbieder de goedkoopste dan is dat mooi meegenomen maar niet leidend. De cliënt staat centraal.
 • De zorgverlening wordt door het huidige college geconcentreerd in het centrum. De VVD is voorstander van het spreiden van zorginstellingen.
 • ‘Multifunctionele Accommodaties’ of andere algemene ruimten vervullen een belangrijke functie in het ’welzijnszorg‘-arrangement. Het zijn de voorzieningen waar mensen, jong en oud, elkaar kunnen ontmoeten en ondersteunen. Hierdoor is individuele zorg minder nodig. De VVD vindt dat leegstaande lokalen in Zeewolde kunnen worden benut om te werken aan een multifunctioneel concept.
 • De zorgarrangementen worden in beginsel in de directe omgeving aangeboden: eerst lokaal, dan regionaal en daarna pas nationaal.
 • De VVD ziet het Centrum voor Jeugd en Gezin als de centrale spil in alle zorgvragen voor en rond kinderen. Vanuit dit centrum wordt de Jeugdzorg gecoördineerd. Alle betrokkenen hebben daar vanuit een eigen verantwoordelijkheid een rol: ouders, scholen, huisartsen, consultatiebureaus, kinderopvanginstellingen en andere professionals.
 • De vraag van kinderen is leidend. Er is één coördinerend hulpverlener per gezin. De gemeente biedt ruimte aan professionals zodat die niet gehinderd worden door bureaucratische regels en schotten tussen sectoren. Afspraken met aanbieders worden gemaakt op basis van doelen, prestaties en resultaten.
 • Veiligheid en kwaliteit staan centraal. Kinderrechten geven kinderen, ouders en hulpverleners inzicht in wat nodig is voor ieder kind om zo goed mogelijk op te kunnen groeien in een veilige omgeving. Daarbij hoort ook voorlichting over de Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Ook het pesten via de social media behoeft aandacht.
 • Met het introduceren van een sportpas wil de VVD alle jeugd de mogelijkheid bieden om kennis te maken met de diverse sporten en verenigingen.
 • De VVD vindt dat sport en sportverenigingen ook toegankelijk moeten zijn voor mensen met een beperking. In het subsidiebeleid kan daarmee rekening worden gehouden.
 • De VVD vindt dat de gemeente bij de inrichting van haar openbare ruimte nadrukkelijk rekening dient te houden met het inrichten van sport- en spelvoorzieningen zoals goede routes door de wijken voor bijvoorbeeld lopen, rennen, skeeleren, trapveldjes voor de jeugd en beweegtuinen voor senioren.
 • De VVD vindt dat binnen de gemeentelijke mogelijkheden initiatieven voor een multifunctionele atletiekbaan (in combinatie met een ijsbaan) alle aandacht en steun moeten krijgen, rekening houdend met draagvlak en continuïteit bij de betrokken verenigingen.
 • Met de Verbeelding heeft Zeewolde een prachtig “Cultuurhuis” in haar gemeente. De Verbeelding kan door maatschappelijk en particulier initiatief zich ontwikkelen tot een mooie culturele plek in het dorp. Initiatieven voor recreatieve mogelijkheden zoals bijvoorbeeld fiets- of kanoverhuur passen hier prima bij. Daar waar er belemmeringen zijn voor dergelijke ontwikkelingen dienen deze te worden weggenomen. De VVD is van mening dat alleen ondersteunende horeca op deze locatie passend is.
 • De VVD is voorstander van laagdrempelige en realistische veiligheidseisen bij kleinschalige evenementen. Initiatieven zoals bijvoorbeeld het ‘Duikerwegfeest’ mogen niet stuklopen op ‘stadse’ vergunningsvoorwaarden.
 • De VVD vindt dat iedereen de kans moet krijgen om te leren, ongeacht leeftijd of afkomst.
 • De VVD stimuleert het multifunctionele gebruik van scholen en andere maatschappelijke instellingen. De VVD vindt het vanuit financieel oogpunt niet acceptabel dat schoollokalen leegstaan. Deze lokalen dienen multifunctioneel ingezet te worden.
 • De VVD wil dat scholen zich primair concentreren op kwalitatief goed onderwijs, waarbij kennisoverdracht en sociale vaardigheden centraal staan. Hierbij moet voor alle leerlingen aandacht zijn, ook voor excellente leerlingen.
 • Door adequate signalering door professionals kunnen de ontwikkelkansen van jonge kinderen met een taal- en/of ontwikkelachterstand vergroot worden. De gemeente stimuleert daarom vroeg- en voorschoolse educatie en samenwerking tussen peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en het primair onderwijs. Ouders worden hierbij vanzelfsprekend betrokken.
 • De VVD wil dat de gemeente hard optreedt tegen voortijdig schoolverlaten en ongeoorloofd schoolverzuim en accepteert geen jonge schoolverlaters zonder geldige startkwalificatie voor de arbeidsmarkt. Bovendien werken scholen, ouders en gemeente samen om spijbelen tegen te gaan.
 • De VVD stimuleert onderwijs en bedrijfsleven om ook (praktijk)lessen in onderwijsinstellingen te verzorgen.
 • De VVD wil een actief opsporings- en uitzettingsbeleid voor alle illegalen. De VVD accepteert niet dat de gemeente afgewezen asielzoekers of illegalen ondersteunt
 • (Arbeids)migranten komen uit eigen beweging naar Nederland en moeten dus zelf verantwoordelijkheid nemen. Kosten van bijvoorbeeld inburgering mogen niet op de samenleving worden afgewenteld.